1-2020 Yılı Noter Araç Satış ÜcretiFiyatlar (TL)
1.a-Sıfır Araç Tescili171,00 TL
1.b-Araç Plakası Değiştirmeden224,00 TL
1.c-Aracın Plakası Değişirse*(*Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.)224,00 TL
2-2020 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a-1 Adet Tek Taraflı Evrak51,00 TL
2.b-2 Adet Tek Taraflı Evrak75,00 TL
2.c-1 Adet Çift Taraflı Evrak70,00 TL
2.d-2 Adet Çift Taraflı Evrak104,00 TL
3-Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti136,00 TL
4-Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
5-Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
6-Noterden Genel Vekalet Ücreti550,00 – 1.000,00 TL
7-Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti170,00 TL
8-Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme)111,00 TL
9-Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir)55,00 – 65,00 TL
10-Noter İhtarname Ücretleri155,00 – 1.000,00 TL
11-Noter Silah Devir Ücreti280 – 300 TL
12-Vasiyetname Ücreti700,00 – 3.000,00 TL

Noter Harçları 2020 Ücretleri

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için(Binde 1,13)
(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)(Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (92,50 TL)’den az, (47.598,90 TL)’den çok olamaz. 
2. Emanet harçları: 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden(Binde 2,27)
Harç miktarı (6,40 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:(Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 
4. Konşimento yazılması harcı: 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,834
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.) 
II. Maktu harçlar: 
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden14,30 TL
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için25,10 TL
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için18,80 TL
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç): 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): 
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler35,70 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri44,40 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler44,40 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 
100 sayfaya kadar (100 dahil)11,50 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için11,50 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır 
5.Suretler ve tercümeler: 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından2,40 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)6,40 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)25,10 TL
7.Tespit ve tutanak harçları: 
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti25,10 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda473,20 TL
9. Düzeltme harcı: 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için5,00 TL
10. Mukavele feshi harcı: 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için5,00 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan92,50 TL